Els romanents de tresoreria que tenen bona part de les entitats locals va arribar a la xifra de 16.727,2 milions d'euros l'any 2019, registrant les quantitats més elevades els situats a les comunitats autònomes de Catalunya, Canàries i Comunitat Valenciana. Aquests són els càlculs realitzats pels tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha). En concret, el saldo no financer de les entitats locals és de 4.858,1 milions d'euros, registrant els saldos més alts els ajuntaments de la Comunitat de Madrid (930.300 milions d'euros), Andalusia (898.100 milions) i Canàries (676.800 milions).