El Ministeri de Funció Pública i Política Territorial ha arribat un acord amb CSIF, CCOO, UGT i CIG per desenvolupar el teletreball en l'Administració General de l'Estat (AGE), que permetrà a la plantilla treballar a distància de manera voluntària tres dies a la setmana, mentre que els dos dies restants seran de caràcter presencial. L'acord, firmat aquest dilluns després de cinc mesos de negociació, afectarà de manera potencial 230.395 persones al servei de ministeris, organismes autònoms i agències estatals, entre d'altres.

Segons el text firmat, el teletreball a l'AGE tindrà caràcter voluntari i reversible i estarà supeditat sempre que es garanteixi la prestació presencial dels serveis a la ciutadania. No obstant, es podrà autoritzar de manera «forçosa» en situacions excepcionals de força major que suposin una restricció de la mobilitat, com va passar l'hivern passat amb la borrasca 'Filomena' o durant el confinament.

Una vegada entri en vigor l'acord amb caràcter normatiu, cada departament, prèvia negociació amb els sindicats, farà un estudi previ dels llocs que puguin ser exercits mitjançant teletreball en funció de les tasques. Per a cada lloc s'identificaran objectius de treball i se n'avaluarà el compliment d'acord amb criteris generals negociats, establint un horari fix de disponibilitat i localització.

La jornada de teletreball serà la que correspongui a cada empleat públic d'acord amb el calendari laboral i les instruccions de jornada i horaris, i es podrà preveure l'existència d'un horari fix de disponibilitat i localització dins de la jornada laboral, així com mecanismes de control per al seu compliment, com el fitxatge, i seguiment de la gestió i treballs encomanats en els objectius prèviament fixats.

Aquesta modalitat no serà d'aplicació al personal militar de les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, personal destinat a establiments sanitaris, centres docents o de recolzament a la docència, ni a jutges, magistrats, fiscals i altres personal funcionari al servei de l'Administració de Justícia. Aquests col·lectius es regiran, en el seu cas, per la seva normativa específica en matèria de teletreball.

A més, per primera vegada en la història de l'AGE, s'establirà un sistema d'accés al teletreball mitjançant convocatòries públiques almenys una vegada a l'any. També es podrà accedir a aquesta modalitat mitjançant sistemes de gestió permanent de sol·licituds.

En tot cas, els sol·licitants hauran de trobar-se en servei actiu i acreditar una antiguitat mínima d'un any al lloc i unitat, sense perjudici dels requisits que hagin de complir per a l'acompliment de les funcions en aquesta modalitat de treball, que hauran de ser públics. L'autorització haurà de requerir l'informe previ del superior jeràrquic i la seva denegació haurà de ser motivada, sense que el mer compliment dels requisits per a l'accés a la convocatòria pressuposi la concessió.