El projecte de llei de protecció i drets dels animals, que el Govern va treure el dimecres a consulta pública, conté disposicions noves entorn de la protecció dels animals, especialment les mascotes. L'objectiu de l'Executiu és que hi hagi "abandonament i sacrifici zero" d'animals de companyia, però la llei conté moltes altres mesures que, segons el Ministeri de Drets Socials, suposaran un "abans i un després" en la protecció dels animals que conviuen amb els humans. Algunes d'elles polèmiques. Aquestes són les claus de l'esborrany legal, que encara ha de passar pel Consell de Ministres, els òrgans consultius i les Corts, per la qual cosa sofrirà modificacions i no veurà la llum, com aviat, fins a finals de 2022.

1. No podran viure en terrasses o patis

L'esborrany legal estableix que els propietaris de mascotes hauran de “mantenir-los integrats en el nucli familiar, en bon estat de neteja i higiene”. No podran deixar-los en terrasses, patis o soterranis, ni en vehicles tancats, exposats a la calor o al fred, ni lligats a les portes d'un establiment sense supervisió. Tampoc podran deambular per espais públics sense algú que els vigili. I els animals que, per raons de benestar, grandària o característiques de la seva espècie, no puguin conviure en el nucli familiar, hauran de disposar d'un allotjament adequat, amb habitacles concordes a les seves dimensions i que els protegeixin de les inclemències del temps, en bones condicions de cura i netedat.

2. Curs i recollir els excrements

D'aprovar-se la norma, tots els amos dels gossos hauran de superar un curs formatiu, “amb l'objectiu de facilitar una correcta tinença responsable”. Així mateix, la llei estableix que un animal de companyia no podrà estar sol tres dies consecutius i, en el cas dels gossos, el termini no podrà ser superior a 24 hores. Així mateix, insta a "evitar que els animals dipositin els seus excrements i orinis en llocs de pas habitual d'altres persones, com a façanes, portes o entrades a establiments, procedint en tot cas a la retirada o neteja d'aquells amb productes biodegradables".

3. Zero sacrifici

La llei prohibeix el sacrifici d'animals de companyia, només s'autoritza per raons sanitàries o eutanàsiques, la qual cosa pot obrir la porta a que es continuïn matant alguns animals amb malalties incurables però tractables o amb ferides greus, segons el president de la protectora El Refugi, Nacho Paunero. Autonomies com Catalunya o Madrid ja tenen lleis que impedeixen el sacrifici, però el Govern vol homogeneïtzar la situació i prohibir aquesta pràctica en tota Espanya.

4. Prohibit criar i vendre en botigues

La llei també busca l'“abandonament zero”, per a això s'incorporen mesures com la identificació obligatòria de les mascotes, sancions als qui abandonin o límits per a la cria. Si la llei veu la llum, cap particular podrà criar les seves pròpies mascotes. La cria i venda només podrà realitzar-se per professionals registrats.

Això implica que deixaran de vendre's mascotes en botigues i que s'obligarà a l'esterilització dels animals que habitualment visquin en espais oberts i puguin relacionar-se amb altres animals de la mateixa espècie i diferent sexe. Així mateix, es prohibirà la seva exhibició i exposició al públic amb finalitats comercials, exclosos els peixos.

5. Els zoos no podran criar

L'esborrany legal prohibeix específicament la cria d'animals salvatges al·lòctons, és a dir, originaris d'un altre país, tant terrestres com marins, així com comerciar amb ells, en particular per a l'explotació de les seves pells o subproductes. I els zoològics o delfinaris no podran criar ni adquirir animals nous, excepte aquelles espècies amenaçades.

6. Prohibit tenir animals silvestres

L'esborrany legal prohibeix la tinença d'animals d'espècies protegides per normes internacionals d'aplicació a Espanya, estatals o autonòmiques, així com la tinença d'animals silvestres en domicilis particulars, així com en recintes no degudament voltats o adaptats a la naturalesa de l'animal, i la seva circulació per espais públics o locals oberts al públic.

7. Circs sense animals salvatges

Es prohibeixen els circs amb animals salvatges, així com les baralles d'animals. També s'impedeix usar punxes, collarets i altres similars que pengin als animals o aparells elèctrics que els causin sofriment. I, per a evitar el patiment animal en romiatges, cavalcades o processons, els animals no podran estar immobilitzats. No obstant això, la llei deixa fora a la tauromàquia, que causa tanta controvèrsia que podria fer que la norma no vegi la llum.

8. Fi als gossos perillosos

La llei considera que cap animal és perillós per la seva raça i que els gossos han de ser valorats individualment. Per això s'elimina la llista de gossos perillosos, “sense perjudici que, reglamentàriament, s'estableixin les condicions en què haurien de manejar-se, prèvia realització d'un estudi de sociabilitat”.

9. Registre i santuari d'animals

L'avantprojecte crea un sistema nacional de registres de protecció animal (SERPA), que inclourà un registre nacional d'animals de companyia, un registre de nuclis zoològics de mascotes, un registre d'inhabilitats per a la tinença d'animals, d'entitats de protecció animal i de professionals experts en comportament. Així mateix, la llei crea la figura del santuari d'animals i estableix especial protecció per a les colònies de felins, que es gestionaran mitjançant el mètode CER de captura, esterilització i retorn.

10. Evacuació en catàstrofes

La llei fixa que els plans territorials d'emergència de les comunitats hauran d'incloure instruccions relatives a la manera d'evacuació dels animals en casos de catàstrofe. En particular hauran de contemplar el nombre d'animals a evacuar; una relació de llocs on reubicar-los; mesures per a facilitar que siguin allotjats provisionalment juntament amb els seus amos; la manutenció dels mateixos i protocols d'atenció urgent, protecció i alliberament, recuperació o eutanàsia d'animals marins vius encallats.