Calendari laboral a Catalunya 2021


L’any 2021 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2021 les següents:

Nota: Diari de Girona declina tota responsabilitat derivada de la utilització d'aquest calendari. La seva publicació te únicament finalitat informativa. Els únics calendaris oficials són els publicats per l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Generalitat.