Què passa quan diuen que s´executa Sentencia?

11-07-2013Meneame

Hola, què passa quan diuen que s'executa Sentencia? Això obligar el denunciant a complir-la o no? i si el denunciant a fet alçament de bens just quan s´el va denunciar perquè no paga, que li passarà? Gràcies.

L’execució de la Sentència penal consisteix en donar compliment pràctic amb allò que disposa un cop la Sentència ha esdevingut ferma. Això implica que tant la imposició principal, com pot ser un compliment de condemna, com les imposicions accessòries, s’ha de veure complertes. Tot i això, l’execució penal suposa una sèrie de problemes que venen determinats pels pronunciaments que s’han d’executar, així i com, per les autoritats que els han de complir. I és que, una execució penal no és de sempre de compliment immediat, si no que en ocasions es prolonga en el temps. A més, en el compliment d’una sentència penal es barregen i es confonen les funcions jurisdiccionals i administratives.

Pel que fa referència a l’alçament de béns, és un delicte tipificat en l’art. 257 CP, el qual estableix que serà castigat amb la pena d’1 a 4 anys i multa de 12 a 24 mesos la persona que s’alci amb els seus béns perjudicant els seus creditors.

Així les coses, i desconeixent el cas que ens està plantejant vostè, lo més adient seria posar en coneixement de l’autoritat  judicial el fet que comenta, per tal de què si procedeix, prengui les mesures necessàries per tal de donar compliment a la sentència que en el seu dia va dictar.

Pau VILA RUTLLANT
ADVOCAT
PRAT SÀBAT ADVOCATS