Si no pago les multes de trànsit, m´ho cobraran algún dia per un altre lloc?

07-10-2013Meneame

Bona tarda. Tinc diverses multes de trànsit que mai he pagat. Això m'ho cobraran algun dia per algun lloc. O com funciona?

És evident que si li posen una multa aquesta es pagui o almenys l’administració el que pretendrà serà cobrar-li. Tot s’inicia amb una sanció per un fet sancionable. Aquesta sanció s’incoa amb un acord d’incoació de sanció, on vostè te un període per formular al·legacions, passa a proposta de resolució, on vostè torna a tenir un període d’al·legacions, si no s’admeten les al·legacions passa a Resolució sancionadora i és quan te un termini d’un mes per interposar Recurs d’Alçada.
Si no li admeten el recurs d’alçada o amb 1 mes d’administració no ha resolt el seu recurs, vostè pot interposar un procediment Contenciós Administratiu per impugnar la sanció. Tots aquests passos s’han de notificar al perjudicat, en aquest cas a vostè i en el cas que no puguin notificar-li, es publicarà per edictes (te la mateixa finalitat) i s’acabarà publicant la sanció al Testra (Tablón Edictal de Sanciones de Trafico). I finalitzat tot el procediment si no ha fet al·legacions i la sanció ha quedat ferma, l’administració averiguarà bens que pugui tenir, o ingressos que pugui percebre i l’embargaran per recuperar l’import inicial mes interessos.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS