Puc treballar i cobrar la jubilació alhora?

30-01-2014Meneame

La jubilació i el treball pot ser compatible en diferents modalitats:

La primera, mitjançant la jubilació parcial es permet als treballadors per compte d'altri en actiu, que acordin amb el seu empresari reduir la jornada i el salari, accedir simultàniament a la condició de pensionista de jubilació, també a l'efecte de prestacions mèdiques i farmacèutiques. De manera que compaginen els ingressos salarials procedents de l'activitat laboral, que passa a desenvolupar a temps parcial, i la percepció d'una pensió de jubilació parcial, dirigida a compensar el minvament retributiu que comporta la reducció de la jornada. El jubilat parcialment pot obtenir una pensió en proporció inversa a la prestació de serveis o a la reducció aplicable a la jornada que realitzi en relació a la d'un treballador a temps complet.

Existeixen dues modalitats de jubilació parcial:

1) La jubilació parcial diferida: quan el jubilat parcial ja ha complert l'edat legal de jubilació.
2) La jubilació parcial anticipada: quan el jubilat parcial té una edat inferior a l'edat legal de jubilació i que implica necessàriament l'obligació empresarial de subscriure un contracte de relleu en substitució del jubilat.

- La segona, seria mitjançant la jubilació flexible que permet compatibilitzar el percebo de la pensió de jubilació ja causada (així com els serveis socials, sanitaris, metges i farmacèutics inherents a la condició de pensionista) amb un treball a temps parcial, dins dels límits de reducció de jornada que des del 17-3-2013 han quedat fixats entre un 25% i un 50%.

Aquesta modalitat de jubilació suposa la conseqüent minoració de la pensió, des del dia en què comenci la realització parcial de l'activitat, sempre en proporció inversa a la reducció de la jornada de treball del pensionista en relació amb la d'un treballador a temps complet comparable. Així doncs, la situació de jubilació flexible és incompatible amb la realització d'una jornada inferior al 50% o superior al 75% en relació amb la d'un treballador a temps complet comparable.

- Des del 17-3-2013 s'estableix un nou supòsit que permet la compatibilitat de la pensió de jubilació contributiva amb el treball per compte d'altri (a temps complet o parcial) i pròpia. Al mateix només tenen accés els jubilats a la nova edat ordinària de jubilació i amb un percentatge del 100% de la base reguladora, això és, amb llargs períodes de cotització efectiva. La quantia de la pensió compatible és del 50% de l'import inicial i l'import màxim és del 50% de la pensió màxima fixada anualment; sense que càpiga complement per mínims. El jubilat només ha de cotitzar per incapacitat temporal i per contingències professionals, segons la normativa reguladora del règim del sistema de la Seguretat Social corresponent i a més ha de realitzar una cotització especial de solidaritat del 8%, no computable per a les prestacions, que en els règims de treballadors per compte d'altri es distribueix entre un 6% per a l'empresari i un 2% per al treballador.

- Finalment, la jubilació serà compatible amb aquells treballs els ingressos dels quals siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional en còmput anual.

Depenent del seu cas, podrà acollir-se a una o un altre tipus de jubilació.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS