Hem de fer testament si només tenim un fill?

11-04-2014Meneame

Voldria saber si hem de fer testament, si només tenim un fill ??? en el cas que falti primer el fill que jo quedaria tot del marit??? les meves coses, o de la meva família , l'herència dels meus pares.

En cas de no atorgar testament, quedant fills, aquests tenen la condició d’hereus o bé llurs descendents, tenint l’espòs dret a l’usdefruit de l’herència. Si faltessin fills o descendents, llavors hereta el cònjuge o convivent si és una parella estable, i els pares del difunt conservarien el dret a la llegítima. Si es mor sense fills ni descendent ni sense cònjuge o parella estable, llavors hereten els pares; en el seu defecte, els parents col·lateral, primer germans i fills de germans, i si no n’hi ha, altres parents fins al quart grau (cosins). Si no hi ha cap d’aquestes persones, hereta la Generalitat de Catalunya. L’avantatge d’atorgar testament és que el mateix interessat fixa les persones que vol que l’heretin, i a més, facilita els tràmits posteriors que han de fer els hereus. Ha de tenir en compte que també pot deixar determinat en testament un tutor legal dels fills en cas de defunció dels pares, per tal que li pugui gestionar el seu patrimoni.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS