Si firmo una baixa voluntària, haig de donar un preavís al meu cap?

04-09-2014Meneame

Un treballador que firma una baixa voluntària, ha de deixar un temps a l'empresari per a la contractació d'un altre treballador? Gràcies.

El treballador, sense necessitat d'al·legar causa alguna que ho justifiqui, pot donar per acabat el contracte de treball. Des d'un punt de vista formal, la dimissió del treballador només exigeix el respecte del preavís, així com l'exteriorització de la voluntat. L'absència de preavís per part del treballador en la comunicació de la seva dimissió pot donar lloc a indemnització de danys i perjudicis a l'empresari.

No es recull en la normativa quin és el termini de preavís, si bé sembla que el costum ve concretant-ho en 15 dies; termini aplicable si no s'especifica un altre en conveni o contracte individual. Així en alguns convenis col·lectius es recull que si no es preavisa amb la suficient antelació, es poden descomptar de la liquidació que li correspongui els dies no preavisats.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS