Que puc fer si no tinc diners per pagar una multa de trànsit?

11-12-2014Meneame

Un cop la sanció sigui ferma en via administrativa, vostè disposarà d´un termini de 15 dies per procedir al seu pagament. Dins del termini de pagament voluntari podrà presentar un escrit sol·licitant l´ajornament o el fraccionament de la sanció.
Si transcorregut el període de pagament voluntari no s´ha satisfet la multa, l´administració procedirà a cobrar-la a través del procediment de constrenyiment. Ha de tenir present que obert el procediment de constrenyiment es generen recàrrecs, interessos de demora i costes.

Un cop obert el citat procediment, l´administració procedirà a realitzar una investigació patrimonial per comprovar si vostè és titular de béns o drets susceptibles d´embargament. SI el resultat d´aquesta fos positiu, l´administració embargaria els seus béns i drets en la quantia suficient per cobrir l´import de la sanció de multa més recàrrecs, interessos i costes. En el cas que vostè no fos titular de béns o drets susceptibles d´embargament, l´administració no podria embargar res.
Les sancions de multa pecuniària, imposades en un procediment sancionador de trànsit, prescriuen al cap de 4 anys. El termini de prescripció comença a comptar des de l´endemà del dia en què la sanció hagi esdevingut ferma en via administrativa.

Per conseqüent, si vostè no disposa de béns o drets susceptibles d´embargament, l´administració no podrà embargar-li res, i si transcorre el termini de prescripció, sense que aquest s´interrompi, l´administració no podrà reclamar-li res encara que millori la seva situació econòmica, per haver prescrit la sanció.

Josep Prat Riuró
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS