Quins drets tinc com a empresari en una compravenda?

11-12-2014Meneame

Bon dia. Sóc un empresari que voldria comprar uns béns mobles directament al fabricant. Quins drets i quines obligacions tindria en una compravenda amb el fabricant?

Partint de la premissa que es tracta d’una compravenda mercantil, vostè tindria els drets i obligacions que preveuen els articles 325 i següents del Codi de Comerç. Cal que tingui present que aquesta és una matèria on regeix el principi dispositiu i en conseqüència, per regla general, en primer lloc s’estarà al que hagin pactat de forma voluntària les parts i, en defecte de pacte, s’aplicaran les disposicions legals.

Josep Prat Riuró
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS