Què significa concretament el dret d´admissió d´un local d´oci tipus bar?

04-12-2014Meneame

Què significa concretament el dret d'admissió d'un local d'oci tipus bar? Antoni.

El dret d'admissió és una facultat que tenen els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i d'activitats recreatives de fixar les condicions en les quals els consumidors i usuaris poden accedir-hi dins d'uns límits legals. Les condicions d'accés sobre les quals es pot basar l'exercici del dret d'admissió han de ser concretes i objectives i en cap cas poden ser arbitràries ni improcedents, ni basar-se en criteris discriminatoris.

És obligatori fer públiques les condicions d'accés als establiments públics amb un rètol fixat als accessos del local, rètol que prèviament ha de ser aprovat per l’administració competent. A part, les condicions d’accés, en virtut de les quals es pot exercir el dret d'admissió, han d'estar recollides en una fulla degudament segellada per l'Administració, la qual ha de romandre obligatòriament en l'establiment o lloc on es desenvolupi l'espectacle públic o activitat recreativa. Tanmateix el rètol on constin les condicions ha d'estar col·locat en un lloc visible en la zona d'accés de l'establiment.

Josep PRAT RIURÓ
PRAT SÀBAT ADVOCATS
ADVOCATS