És cert que a les vídues se´ls ha augmentat la pensió?

27-02-2015Meneame

BUENAS TARDES:espero que a la tercera sea la vencida i me contesten tengo 3 preguntas de diferente indole para preguntarles:1 ¿si me afilio a un sindicato cuanto tiempo tiene que pasar para que me pueda asesorar el abogado? 2 ¿es verdad que a las viudas se les a aumentado la pension (52% al 60%)? 3-¿cuanto es el tiempo minimo y maximo que puedo pedir de excedencia para cuidar a mi madre? ESPERANDO QUE ME CONTESTEN ESTA VEZ ME DESPIDO DE UDS. MUCHAS GRACIAS.

Respecte a la primera pregunta que ens realitza sobre l'afiliació als sindicats, és una qüestió que haurà de parlar amb ells atès que cadascun aplica condicions diferents als seus afiliats. En general, es pot acudir als serveis jurídics dels sindicats encara sense estar afiliat, aplicant tarifes distintes si el treballador està o no afiliat i segons el temps que porti afiliat.??Quant a la segona pregunta, la pensió de viduïtat, indicar-li que el percentatge que es percep són els següents:

- El 52% de la base reguladora, amb caràcter general.
- El 70% de la base reguladora corresponent sempre que, durant tot el període de percepció de la pensió, es compleixin els següents requisits:

1. Que el pensionista tingui càrregues familiars. S'entén que existeixen càrregues familiars quan:

- Convisqui amb fills menors de 26 anys o majors incapacitats, o menors acollits. A aquests efectes, es considera que existeix incapacitat quan acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.
- Els rendiments de la unitat familiar, inclòs el propi pensionista, dividits entre el nombre de membres que la componen, no superin, en còmput anual, el 75% del salari mínim interprofessional vigent a cada moment, exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries.

2. Que la pensió de viduïtat constitueixi la principal o única font d'ingressos, entenent que es compleix aquest requisit quan l'import anual de la pensió sigui superior al 50% del total dels ingressos del pensionista.

3. Que els rendiments anuals del pensionista per tots els conceptes no superin la quantia resultant de sumar al límit que, en cada exercici econòmic, estigui previst per al reconeixement dels complements per mínims de les pensions contributives, l'import anual que, en cada exercici econòmic, correspongui a la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars. A partir de 01-01-2015, el límit d'ingressos és de 17.371,63 € anuals (7.098,43 + 10.273,20).

La pensió de viduïtat, en còmput anual, més els rendiments anuals del pensionista, no poden excedir el límit d'ingressos del paràgraf anterior. En cas contrari, es reduirà la quantia de la pensió de viduïtat a fi de no superar aquest límit.
?Els tres requisits exigits han de concórrer simultàniament. La pèrdua d'un d'ells motivarà l'aplicació del percentatge del 52% amb efectes des del dia 1 del mes següent a aquell que deixi de concórrer aquest requisit.

- En els casos de separació judicial o divorci:

Quan existeixi un únic beneficiari amb dret a pensió, l'import de la quantia serà íntegre.

Si intervenint divorci existeix concurrència de beneficiaris amb dret a pensió, aquesta serà reconeguda en quantia proporcional al temps viscut cadascun d'ells amb el causant, garantint-se, en tot cas, el 40% a favor del cònjuge o supervivent d'una parella de fet amb dret a pensió de viduïtat.

Límit màxim: a partir de 01-01-2010, la quantia de la pensió de viduïtat no pot ser superior a la pensió compensatòria. Si fos superior, aquella es disminuirà fins a aconseguir la quantia d'aquesta última.

Quan es tracti de separats o divorciats no creditors de pensió compensatòria, la pensió serà reconeguda en quantia proporcional al temps viscut amb el causant mort, sense perjudici dels límits (40%) que puguin resultar en favor del cònjuge o supervivent de la parella de fet en el supòsit de concurrència de beneficiaris.

- En els casos de nul·litat matrimonial, la pensió serà reconeguda en quantia proporcional al temps viscut amb el mort, sense perjudici dels límits (40%) que puguin resultar en favor del cònjuge o supervivent de la parella de fet en el supòsit de concurrència de beneficiaris.

Finalment, en el que a l'excedència per cura de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no puguin valer-se per si mateix i no exerceixi activitat retribuïda, assenyalar-li que el temps màxim d'excedència és de dos anys. No existeix un període mínim.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS