Puc sol·licitar una excedència per atendre la cura d´un familiar?

27-02-2015Meneame

Buenas tardes: ¿Puedo solicitar excedencia por el cuidado de mi padre ya mayor?¿cuanto tiempo? ¿ y por otros motivos personales o no ? ¿me lo puede denegar la empresa?MUCHAS GRACIAS

Es pot sol·licitar excedència per atendre la cura d'un familiar, fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia, o discapacitat, no pugui valer-se per si mateix, i sempre que no exerceixi activitat retribuïda.

La seva durada no pot ser superior a dos anys, tret que s'estableixi una durada major per negociació col·lectiva. Aquest període es pot gaudir-se de forma fraccionada.

Els efectes d'aquesta excedència són els propis de la suspensió del contracte de treball, amb les següents particularitats:

a) Durant el primer any d'excedència el treballador té dret a la reserva del seu lloc de treball, i durant la resta del temps d'excedència té dret a la reserva d'un lloc de treball del mateix grup professional.

b) Tot el període d'excedència és computable a l'efecte d'antiguitat.

c) Durant el mateix, el treballador té dret a l'assistència a cursos de formació professional, pel que l'empresari ha de convocar-li, especialment en ocasió de la seva reincorporació.

d) L'empresari ha de cursar la baixa en la Seguretat Social i no té obligació de cotitzar per ell, i es considera com a situació assimilada a l'alta a l'efecte de les prestacions de Seguretat Social, excepte incapacitat temporal, maternitat i paternitat, el període de temps que el treballador està en excedència, que excedeixi del considerat com de cotització efectiva.

e) El primer any d'excedència té la consideració de període cotitzat a l'efecte de les corresponents prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS