Com funciona l´atur per autònoms?

19-03-2015Meneame

L´anomenat atur per a autònoms. 3 anys cotitzant com a autònom incloent el cessament d´activitat, baixa laboral que l´INSS sense haver-me recuperat em dóna d´alta en complir l´any, vist el panorama i ja que no he recuperat la meva mobilitat procedeixo a donar-me de baixa en RETA i sol•licitar el cessament d´Activitat per a Autònoms per motius econòmics, tècnics, productius ... ja que la resta de causes no són aplicables. La Mútua denega la sol·licitud al·legant que no hi ha pèrdues, els imports cobrats per la baixa superen les despeses, és a dir, la quota mensual d´autònoms. Això és així? Moltes gràcies.

Per tenir dret a la protecció per cessament d'activitat, els treballadors autònoms han de reunir els següents requisits:

1. Estar, a la data del cessament d'activitat, afiliats i en alta. Des de l'1-1-2015, s'elimina l'obligació de tenir cobertes les contingències professionals en el RETA.

2. Sol·licitar la baixa en el RETA a causa del cessament d'activitat.

3. Tenir cobert el període mínim de cotització exigit (12 mesos), sent computable a aquest efecte el mes en el qual es produeixi el fet causant de la prestació.

4. Trobar-se en situació legal de cessament d'activitat, subscriure el compromís d'activitat i acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball a través d'activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora.

5. No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.

6. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes, sense perjudici de la possibilitat de la invitació al pagament, sempre que el treballador autònom realitzi el pagament en el termini improrrogable de 30 dies. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

Amb caràcter general , es troben en situació legal de cessament d'activitat, els treballadors autònoms que cessin en la seva activitat per alguna d'aquestes causes:

1. Cessament per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius que determinin la inviabilitat de continuar l'activitat econòmica o professional, exigint-se durant la percepció de la prestació el tancament de l'establiment obert al públic o bé la seva transmissió a tercers. Aquesta situació s'acredita mitjançant una declaració jurada del sol·licitant, a la qual han d'acompanyar-se, segons els casos, els documents de caràcter comptable, professional, fiscal, administratiu o judicial que justifiquin la falta de viabilitat de l'activitat.

S'entén que existeixen aquests motius si concorre alguna d'aquestes situacions:

-pèrdues derivades del desenvolupament de l'activitat en un any complet, superiors al 10% dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d'inici de l'activitat;

- execucions judicials o administratives tendents al cobrament dels deutes reconeguts pels òrgans executius, que comportin almenys el 30% dels ingressos de l'exercici econòmic immediatament anterior;

- declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l'activitat.

2. Força major determinant del cessament, que s'ha d'acreditar mitjançant una declaració de l'òrgan gestor i, a més, una declaració jurada del beneficiari. S'entén per força major, una força superior a tot control i previsió, aliena al treballador autònom o empresari i que quedin fos de la seva esfera de control, deguda a esdeveniments de caràcter extraordinari que no hagin pogut preveure's o que, previstos, no s'haguessin pogut evitar.

3. Pèrdua de la llicència administrativa sempre que la mateixa constitueixi un requisit per a l'exercici de l'activitat econòmica o professional i no venja motivada per la comissió d'infraccions penals, que s'acredita amb la resolució corresponent.

4. Cessament causat per violència de gènere, que s'acredita per la declaració de la sol·licitant d'haver cessat o interromput la seva activitat a la qual s'uneix l'ordre de protecció o, en defecte d'això, el corresponent informe del Ministeri Fiscal. Si es tracta d'una *TRADE la seva declaració pot ser substituïda per la comunicació escrita del client.

5. Divorci o separació matrimonial, mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l'autònom exercís funcions d'ajuda familiar en el negoci del seu ex-cònjuge o de la persona de la qual s'ha separat, en funció de les quals estava inclòs en el corresponent règim de la Seguretat Social. El cessament ha de produir-se dins dels 6 mesos immediatament següents a la resolució judicial o acord que estableixi aquesta separació o divorci.

Per tant, si vostè no reuneix aquests requisits la Mútua d'Accidents de Treball li pot denegar la sol•licitud.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS