Problemes amb la companyia de telèfon

17-03-2015Meneame

Tenía contratat ADSL Internet a la companyia Orange, ara m´he cambiat a una altra companýia, es molt dificil donar-me de baixa a Orange, si envío un BURO-FAX, hem donaram de baixa ? i si una vegada enviat el BURO- FAX, segueixen carregar-me el rebuts mensuals, els puc retornar ?, sense cap problema ? Gracies.
Primer hauria de revisar el contracte que va signar i comprovar les clàusules que es varen acordar, especialment les referents a la duració del contracte, període mínim de permanència i les conseqüències derivades de l'incompliment d’aquest.

Tingui present que té dret a donar-se de baixa, comunicant-ho a la companyia amb una antelació mínima de dos dies a la data d’efectes, amb independència que s’hagi pactat un període mínim de permanència. Això no obstant, en cas que incomplís la clàusula de permanència es podrien derivar una sèrie de conseqüències desfavorables per vostè, com seria la pèrdua dels avantatges que la companyia li estigués aplicant. La forma per sol·licitar la baixa serà la prevista en el contracte, entre les que haurà de constar obligatòriament aquella forma que es va utilitzar per celebrar-lo.

Finalment, amb un Burofax es deixa constància del dia, hora i contingut del missatge enviat. Per aquest motiu, si un cop sol·licitada la baixa la companyia continués girant-li els rebuts mensuals, vostè podria acreditar que les quantitats no són degudes per haver-se sol·licitat la baixa amb anterioritat.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS