Quin és el salari mínim no embargable?

06-03-2015Meneame

Quin és el salari mínim no embargable? si algun mes no puc pagar quota d´autònoms o algun crèdit i hipoteca, em poden embargar? a partir de quan i com? Gràcies.

Prèviament a l’embargament s’ha d’estar en possessió d’un títol executiu i presentar la corresponent demanda executiva, excepte l’Administració que, en virtut de les seves prerrogatives, pot iniciar la via de constrenyiment.

Segons l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil, la quantia dels salaris i pensions equivalent al salari mínim interprofessional (en endavant SMI) és inembargable, excepte que l’embargament es decreti en execució d’una sentència que condemni al pagament d’aliments.

El SMI per 2015 és de 648,60 euros mensuals i aquesta quantitat no es podrà embargar. Si els salaris, retribucions, pensions o equivalents fossin superiors al SMI, de la primera quantitat addicional que impliqui el doble del SMI es podrà embargar el 30%, de la quantia addicional que suposes un tercer SMI es pot embargar el 50%, de la que suposes un quart el 60%, de la cinquena el 75% i a partir de la sisena el 90%.

És a dir, si suposem que vostè percep un salari de 1.800,00 euros, els primers 648,60 són inembargables, amb l’excepció mencionada en el segon paràgraf, dels 648,60 als 1.297,20 li podrien embargar el 30% i dels restants 502,80 el 50%.

Joan BLANCO GINES
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS