Quina és la fórmula més avantatjosa per tributar les finques?

27-03-2015Meneame

¿Está sometido a IVA la aportación de fincas por parte de socios a una sociedad anónima? ¿Qué formula es la más ventajosa? ¿Cómo ampliación de capital que impuestos tienen que pagarse?
L’aportació d’immobles a una societat mercantil està subjecta a IVA si qui fa l’aportació és empresari o professional que actua en l’exercici de l’activitat empresarial o professional. En cas de ser particular, la societat beneficiada tributarà per l’impost d’Operacions Societàries. En tot cas, l’aportació suposa per qui la fa que hagi de tributar per la variació en el seu patrimoni (guany o pèrdua), ja sigui per IRPF o per IS segons sigui persona física o jurídica, a més de liquidar la plusvàlua a l’Ajuntament quan es tracti d’un immoble urbà.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS