El meu company i jo estem ajuntats, tenim 2 fills i pis en comú. Si un dels 2 es morís cobraríem viudetat? Luis

23-04-2015Meneame

Per a defuncions posteriors a l'1-1-2008, poden ser beneficiaris de la pensió de viduïtat qui es trobés unit al causant al moment de la seva defunció, formant una parella de fet. A aquests efectes, es considera parella de fet la constituïda reunint els següents requisits:

- amb anàloga relació d'afectivitat conjugal;
- que no es trobin impedits per contreure matrimoni;
- que no tinguin vincle matrimonial amb una altra persona;
- i que acreditin, mitjançant el certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció del causant i amb una durada ininterrompuda no inferior a 5 anys.

L'existència de parella de fet s'acredita mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments de lloc de residència o bé, mitjançant document públic en el qual consti la constitució de la parella.
Tant l'esmentada inscripció com la formalització del corresponent document públic han d'haver-se produït amb una antelació mínima de 2 anys pel que fa a la data de la defunció del causant.

Perquè aquests beneficiaris puguin reportar la pensió de viduïtat, a més dels requisits generals que ha de reunir el subjecte causant, ha d'acreditar-se un vincle de dependència econòmica que es considera compliment quan els ingressos del supervivent no superin els següents límits:

a) Situació de desequilibri econòmic: que els ingressos del supervivent l'any anterior a la defunció hagin estat inferiors al 50% de la suma dels propis i del causant haguts durant aquest mateix període. Aquest percentatge és del 25%, si no existeixen fills comuns amb dret a pensió d'orfandat. Per tant, el límit de rendes es fa dependre en la seva quantia de l'existència o no de fills comuns, la qual cosa significa que la situació protegida se situa en l'entorn familiar i no només individual.

b) Situació de necessitat: si encara superant el percentatge corresponent, al moment del fet causant els ingressos del supervivent resulten inferiors a 1,5 vegades l'import del salari mínim interprofessional vigent al moment de la defunció. Aquest límit s'incrementa en 0,5 vegades la quantia del salari mínim interprofessional per cada fill comú amb dret a pensió d'orfandat que convisqui amb el supervivent. Aquest requisit ha de concórrer tant al moment del fet causant de la prestació, com durant tot el període de la seva percepció.

A aquests efectes es consideren com a ingressos els rendiments de treball i de capital, així com els de caràcter patrimonial, en els termes en què són computats per al reconeixement dels complements per mínims de pensions.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS