Podem disposar jo i la meva germana dels diners que el meu pare difunt tenia al seu compte?

09-04-2015Meneame

El meu pare al morir va deixar el testament següent: Usufructuaria de tots els bens a la meva mare i hereus universals a la meva germana ia mi. La pregunta: La meva germana i jo podem disposar dels diners que el meu pare tenia al compte ? Moltes gràcies.

Per respondre amb precisió la seva pregunta es tindria que conèixer en quin termes exactes va establir el seu pare aquest usdefruit a favor de la seva mare. En general, es considera que en el cas dels diners, l´usufructuari té dret als interessos que genera el capital, però la titularitat correspondria al nu propietari (en aquest cas, els hereus). Es permet que l´usufructuari pugui donar al capital la destinació que cregui convenient, sempre i quan constitueixi una garantia que cobreixi la restitució del capital en la seva integritat quan s´extingeixi l´usdefruit. En cas de no donar aquesta garantia, el capital s´ha de posar a interès en condicions que garanteixin la seva integritat, el que exclouria productes bancaris que puguin ocasionar la pèrdua total o parcial dels diners invertits. Cal tenir en compte que en la pràctica les entitats bancàries exigeixen el consentiment dels hereus, com a titulars dels diners, per tal que l´usufructuari pugui constituir un dipòsit d´aquestes característiques.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS