Fins a quin import anual puc emetre factures si sóc autònom sense haver de pagar la quota?

07-05-2015Meneame

Per a la inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), es considera treballador per compte propi o autònom el que realitza de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció a contracte de treball i encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones.

El requisit d'habitualitat no està precisat de manera concreta en la normativa, quedant la qüestió al criteri dels tribunals. Existeixen molts casos en els quals els Tribunals han determinat que en determinades professions o activitats els ingressos de les quals no arribin al SMI es considera que no tenen tal caràcter i, per tant, no es necessari l´alta al RETA, criteri que ha vingut utilitzant també la Tresoreria General de la Seguretat Social, si be no deixa de ser un criteri interpretatiu i, per tant, està subjecte a revisió i variació.