Es perd la viudetat si es troba una parella de fet?

07-05-2015Meneame

Respecte a la primera qüestió, el dret a la pensió de viduïtat s’extingeix, entre altres motius, quan el beneficiari constitueix una parella de fet. Aquesta regla s’exceptua quan el pensionista és major de 61 anys o menor i té reconeguda també una pensió d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa o acrediti una discapacitat superior al 65%. A part, la pensió de viduïtat ha de constituir la seva principal o única font d'ingressos i la parella de fet ha de tenir uns ingressos anuals que no superin dues vegades l'import, en còmput anual, del SMI vigent a cada moment.

En relació a la segona pregunta, la nova parella divorciada podrà tenir dret a una pensió de viduïtat sempre i quan reuneixi els requisits que la normativa exigeix (inscripció de la parella, convivència prèvia a la mort del causant, ingressos...).

Joan BLANCO GINES
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS