Si cobro una ajuda estatal i cobro un sou, hauré de pagar la declaració de la renda?

24-09-2015Meneame

Si cobro una ajuda estatal i cobro un sou, hauré de pagar la declaració de la renda?

Això dependrà de les quantitats que es percebin per cadascuna de aquestes. Per exemple, a la declaració de la renda de 2014, no estan obligats a presentar declaració per la quantia i naturalesa de les rendes obtingudes els contribuents les rendes dels quals procedeixin exclusivament de les següents fonts,
sempre que no superin cap dels límits que en cada cas s'assenyalen, en tributació individual o conjunta:

Rendiments íntegres del treball (incloses, entre d'altres, les pensions i havers passius, compresos els procedents de l'estranger, així com les pensions compensatòries i les anualitats per aliments no exemptes) l'import de les quals no superi la quantitat de:

- 22.000 euros anuals, amb caràcter general.
-11.200 euros anuals en els següents supòsits:
a) Quan els rendiments del treball procedeixin de més d'un pagador.
Malgrat tot, el límit serà de 22.000 euros anuals en els següents supòsits:
1r Quan, procedint de més d'un pagador, la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.
I això independentment de que les quantitats satisfetes pel segon i ulteriors pagadors estiguin sotmeses al procediment general de retenció, siguin pensions compensatòries o altres rendiments no sotmesos a retenció o estiguin sotmeses a tipus fix de retenció.
2n Quan es tracti de pensionistes els únics rendiments dels quals del treball consisteixin en les prestacions passives a les quals es refereix l'article 17.2.a) de la Llei de l'IRPF procedents de dos o més pagadors, sempre que l'import de les retencions practicades per aquests hagi estat determinat per l'Agència Tributària, prèvia sol·licitud del contribuent a l'efecte, a través del model 146 i, a més a més, es compleixin els següents requisits:
- Que no hagi augmentat al llarg de l'exercici el número dels pagadors de prestacions passives respecte dels inicialment comunicats en formular la sol·licitud.
- Que l'import de les prestacions efectivament satisfetes pels pagadors no difereixi en més de 300 euros anuals del comunicat inicialment a la sol·licitud.
- Que no s'hagi produït durant l'exercici cap una altra de les circumstàncies determinants d'un augment del tipus de retenció previstes a l'article 87 del Reglament de l'IRPF.
b) Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
c) Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
d) Quan es percebin rendiments íntegres del treball [subjectats | subjectes] a tipus fix de retenció

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS