Hi ha cap mena d´exempció per evitar pagar la taxa quan es ven un pis? Per minusvàlid o per comprar un altre ràpidament?

17-09-2015Meneame

Hi ha cap mena d'exempció per evitar pagar la taxa quan es ven un pis? Per minusvàlid o per comprar un altre ràpidament?

Suposem que quan parla de taxa s’està referint a la plusvàlua, l’impost d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. En aquest cas, les exempcions estan molt limitades, destacant les que s’atorguen a favor d’administracions públiques o institucions sens ànims de lucre en general, o en casos de dació en pagament d’habitatge habitual gravat amb hipoteca o en execucions hipotecàries. Si s’està referint a l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb caràcter general no es tributa pels guanys patrimonials derivats de la venda de l’habitatge habitual si el transmitent és major de 65 anys, o si l’import obtingut es reinverteix en l’adquisició d’altre immoble que serveixi d’habitatge habitual durant els dos anys posteriors.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS