Puc jubilar-me als 63 anys havent cotitzat 45 anys?

16-10-2015Meneame

soc autonom puc jubilarme als 63 anys amb una haven cotitzat 45 any ? sempre he sigut autonom.

La Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social (amb les modificacions incorporades pel Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de [mides | mesures] per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major d'edat i promoure l'envelliment actiu) va incorporar en el sistema de la Seguretat Social per primera vegada, la possibilitat d'accedir a la pensió de jubilació abans de complir l'edat d'accés ordinari, amb independència de quina sigui la causa que va produir l'extinció de la relació laboral (també encara que hagués existit] voluntarietat per part del treballador).

De la mateixa manera, l'accés a la pensió de jubilació, per la via de la jubilació anticipada voluntària s'obre a tots els règims de Seguretat Social, de manera que també els treballadors per compte propi, a partir del 17 de març de 2013 (data d'entrada en vigor del Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març) poden utilitzar aquest mecanisme que fins aleshores estava reservat als treballadors per compte aliè.

Per accedir a la pensió de jubilació per aquesta via, es requereix l'acreditació dels requisits següents:


a) Tenir complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat que en cada cas resulti d'aplicació.
En correspondència amb això, l'edat que possibilita l'accés anticipat a la jubilació d'acord amb el període [cotissat | cotitzat] acreditat és el següent per a l'any 2015:

- Si té 35 anys i 9 mesos cotitzats o més, l'accés es podrà produir a partir dels 63 anys.

- Si té menys de 35 anys i 9 mesos, l'accés es podrà produir a partir dels 63 anys i 3 mesos.

b) Estar en el moment del fet causant de la pensió [a | en] una situació d'alta o d'assimilació a l'alta.

c) Acreditar el període de cotització descrit, dels quals, almenys, 2 anys han d'estar compresos en els 15 anys immediatament anteriors a la data en què s'hagi causat la pensió o en el moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta, sense obligació de cotitzar.

d) En el cas que el sol·licitant de la pensió sigui responsable de l'ingrés de les cotitzacions, es precisa que estigui al corrent en el pagament de les seves obligacions envers la Seguretat Social.

e) L'import de la pensió a percebre ha de resultar superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l'interessat per la seva situació familiar al compliment dels 65 anys d'edat. En cas contrari no es pot accedir a aquesta fórmula de jubilació anticipada.
Per tant, si reuneix tots aquests requisits podrà accedir a la jubilació anticipada, tenint en compte que almenys els requisits d'edat i anys de cotització ja els compleix.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS