Hay aumentos de sueldo asociados a los años de antigüedad o a otros factores?

19-11-2015Meneame

Hay aumentos de sueldo asociados a los años de antigüedad o a otros factores?

En principi, les pujades salarials es troben establertes en els Convenis col·lectius de cada sector on es pot fixar les pujades salarials per a cada any (en un percentatge fix, lligades a l'increment de l'IPC o a altres factors). D'altra banda, en alguns Convenis, no tots, es fixa un complement salarial denominat d'antiguitat, lligat a la permanència del treballador a l'empresa i que acostuma a incrementar-se progressivament amb el compliment de triennis o quinquennis successius.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS