En un bar no disponen de la hoja de reclamaciones. Puedo denunciarlos? Es obligatorio que la tengan, no?

03-12-2015Meneame

En un bar no disponen de la hoja de reclamaciones. Puedo denunciarlos? Es obligatorio que la tengan, no?
És obligatori que totes les persones jurídiques i físiques que prestin serveis o comercialitzin béns a Catalunya disposin de fulles oficials de queixa, reclamació i denúncia (article 1.2 Decret 121/2013 de 26 de febrer pel que es regules les fulles oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum).

Els consumidors tenen el dret a presentar denúncies als organismes competents en matèria de consum.
Aquest incompliment té consideració d’infracció administrativa lleu comes desprèn de la lectura dels articles 331-4 m) i 332-2.1 de la Llei 22/2010 (Codi de Consum de Catalunya) que pot suposar una sanció administrativa de com a màxim 3.000.-€, si bé s’haurà de tenir en consideració la proporció entre la sanció a imposar i els efectes de la infracció en qüestió.
Anna GARRIGA MORTENSEN
Graduada en Dret
PRAT SÀBAT ADVOCATS