Desgrava un pis de lloguer en la declaració de la renda? Com s´ha de fer? És el primer any que haig de fer-la.

12-12-2015Meneame

Desgrava un pis de lloguer en la declaració de la renda? Com s'ha de fer? És el primer any que haig de fer-la.

La reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques del 2015 introdueix certes modificacions en matèria de lloguers, en especial pel que fa a la deducció estatal per lloguer de l’habitatge habitual. 

En concret, a partir del 01/01/2015 es suprimeix la deducció estatal per lloguer d’habitatge habitual que permetia als contribuents deduir el 10,05 % de les quantitats satisfetes per el lloguer de l’habitatge habitual, sempre i quan la seva base imposable fos inferior a 24.107,20 €.

Tot i així, s’estableix un règim transitori que permet la deducció estatal sempre i quan es compleixin els següents requisits abans del 01/01/2015:
- Celebració del contracte d’arrendament
- Que en relació a aquest contracte s'haguessin satisfet quantitats en concepte del lloguer
- Que aquestes quantitats haguessin tingut dret a la deducció per lloguer d’habitatge habitual

Tot i que sigui el primer any que existeixi obligació de fer la declaració d’IRPF i, per tant, no s’hagués efectivament aplicat la deducció per lloguer d’habitatge habitual caldrà estudiar si tenia dret a l’aplicació de la deducció per compliment dels requisits assenyalats.

La deducció autonòmica catalana per lloguer d’habitatge habitual del 10%, fins a un màxim de 300 € anuals es manté sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits (art. 13 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol):
a) Que el contribuent es trobi en alguna d’aquestes situacions: tenir 32 anys o menys, haver estat a l’atur un mínim de 183 dies durant l’exercici, tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% o éssers vidu i tenir 65 anys o més.
b) Que la seva base imposable total, menys el mínim personal i familiar no sigui superior a 20.000 € anuals
c) Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% dels rendiments néts del subjecte passiu.
Per tant, la possibilitat de gaudir de la deducció dependrà en tot cas de la situació del contribuent i si compleix els requisits per la seva aplicació.
Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS