Em puc casar sense perdre la pensió?

12-12-2015Meneame

Hola bon dia Soy viudo desde 1999 y cobro una pensión de viudedad. He leído en una pregunta anterior que la pensión de viudedad no se pierde si esta es anterior al 1 de enero 2008, en caso de hacer una pareja de hecho. Llevo tres años con una mujer y me gustaría casarme o pareja de hecho pero sin perder la pensión. También me gustaría saber si ella cobraría la pensión de viudedad. Gracias Antonio

Contreure nou matrimoni o constituir una parella de fet constituïda és causa d'extinció de la pensió de viduïtat per al beneficiari. Com a excepció el nou matrimoni o parella de fet constituïda no extingeix la pensió de viduïtat, mantenint-se el dret a la seva percepció, sempre que concorrin en el beneficiari els següents requisits:
a) Ésser més gran de 61 anys o menor de la mencionada edat, sempre que, en aquest últim cas, tingui reconeguda també una pensió d'incapacitat permanent, en el grau d'incapacitat absoluta o gran invalidesa, o acrediti una discapacitat en un grau igual o superior al 65%.
b) Constituir la pensió o pensions de viduïtat percebudes pel pensionista la principal o única font d'ingressos, entenent-se com a tal quan l'import anual de la pensió o pensions representi, com a mínim el 75% del total d'ingressos del pensionista en còmput anual. Per al còmput de l'indicat percentatge, es considerarà compresa en la quantia de la pensió el complement per mínims que, en el seu cas, pogués correspondre.

A aquests efectes, es consideren rendiments computables qualssevol béns i drets, derivats tant del treball com del capital, així com els de naturalesa prestacional.
c) Que els ingressos anuals del nou matrimoni de qualsevol naturalesa, inclosa la pensió o pensions de viduïtat, no superin dues vegades l'import, en còmput anual -amb pagues extraordinàries- del salari mínim interprofessional, vigent en cada moment.
D'altra banda, el nou cònjuge o parella tindrà dret a la pensió de viduïtat si compleix amb els requisits com qualsevol altra persona.
Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀABT ADVOCATS