És legal fer un contracte laboral en període de proves de 12 mesos?

22-01-2016Meneame

Es legal hacer un contrato laboral con un periodo de pruebas de doce meses?. Trabajo en una guardería como auxiliar para el cuidado de niños de edades entre 0 y 3 años. Además es ludoteca hasta la edad de 12 años. Muchas Gracias. Luis

?Les parts poden acordar l'establiment d'un període a manera de prova del contracte de treball. D'aquesta manera, l'empresari pot conèixer l'acompliment del treballador de l'activitat laboral encomanada i el treballador, les condicions en les quals es va a desenvolupar.

En cap cas es tracta d'un període previ al contracte de treball, sinó que està inclòs en la relació laboral ja iniciada, per la qual cosa, durant el mateix, el treballador té els drets i obligacions del lloc de treball que exerceixi, en els mateixos termes que la resta dels treballadors. Així, per exemple, durant el període de prova el treballador ha d'estar donat d'alta en la Seguretat Social i s'ha de cotitzar per ell, igualment s'ha de tenir el mateix règim retributiu

La durada del període de prova és l'establerta en el contracte de treball, dins dels límits màxims fixats pel conveni col·lectiu o, en defecte d'això, la llei. Per al cas que el conveni col·lectiu no reguli aquesta matèria, la llei estableix supletòriament les següents durades màximes:

– per als tècnics titulats: 6 mesos;
– pels altres treballadors: 2 mesos.
– en empreses de menys de 25 treballadors per als treballadors no qualificats: 3 mesos.

Els contractes en pràctiques compta amb la seva pròpia regulació i la durada màxima és:

– pels quals tinguin títol superior: 2 mesos;
– per als treballadors amb títol de grau mitjà: 1 mes.

En el cas del contracte per temps indefinit de suport als emprenedors, la durada del període de prova és d'un any, en tot cas.

Si la durada pactada supera aquests límits, el pacte de prova és nul íntegrament; o, almenys, en el que excedeixi dels límits convencionals o legals.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS