Segons l´article 37 de l´estatut dels treballadors les festes anuals pel treballador són de màxim 14 dies. 12 estatals/regionals i 2 locals. Poden ser menys de 14?

30-01-2016Meneame

Segons l´article 37 de l´estatut dels treballadors les festes anuals pel treballador són de màxim 14 dies. 12 estatals/regionals i 2 locals. Poden ser menys de 14? Hi ha algún mínim?

Les festes laborals, que tenen caràcter retribuït i no recuperable, no poden excedir de 14 a l'any, de les quals 2 són locals. Quan excepcionalment, per raons tècniques o organitzatives, no pot gaudir-se el dia de festa corresponent, l'empresa deu alternativament:

- permetre un descans compensatori;
- pagar, a més a més dels salaris corresponents a la setmana, l'import de les hores treballades en el dia festiu incrementades en un 75%.

Ara bé, es tracta del dret a descansar en 14 dies feiners anuals quant a la commemoració que se celebra i, per això, encara que el descans es produeixi per haver-lo establert així el calendari laboral pactat, feta abstracció del dia concret, no pot pretendre's un descans addicional. Quan un dia festiu coincideixi amb un dia de descans del treballador, l'empresari no està obligat a traslladar aquest festiu o a donar un descans addicional pel no gaudit.

Així mateix, encara que els festius hagin de gaudir-se, en principi, en la data de la solemnitat celebrada, s'admeten excepcions per raons tècniques i organitzatives, com les que concorren, per exemple, en el treball hospitalari, de manera que és legal la decisió empresarial d'elaborar un calendari laboral on, respectant els mínims de dret necessari, s'estableixin els dies festius intersetmanals que han d'ésser [tractats | atesos] pel personal per a una adequada prestació del servei públic.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS