Com ha de ser una senyal de prohibit aparcar perquè sigui oficial?

18-04-2016Meneame

com ha de ser un senyal de prohibit aparcar pq sigui oficial? vull dir que si jo tinc una senyal i la coloco en un lloc sense cap distintiu oficial de l'ajuntament, també serveix? a Girona, al costat de la catedral han aparegut dues senyals d'aqust tipus molt dubtosoes.

Hi ha diferents models de senyals de prohibit estacionar en funció de si l'estacionament és prohibit cada dia de l'any o només determinats dies. Les formes i dimensions que han de tenir aquests senyals vénen regulats en l'annex primer del Reglament General de Circulació

Ha de tenir present que vostè no pot alterar la senyalització del trànsit.

En el cas del senyal de gual, s'ha de sol·licitar prèviament la llicència a l'Ajuntament i un cop obtinguda, s'ha de senyalitzar mitjançant la col·locació d'una placa senyalitzadora de gual lliurada pel mateix Ajuntament i una marca viària de color groc.
En el cas que vegi senyals dubtoses pot comunicar-ho al seu Ajuntament

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.