Perdo la pensió de viudetat si em faig parella de fet?

08-04-2016Meneame

Perdo la pensió de viudetat si em faig parella de fet , gràcies.

La pensió de viduïtat s’extingeix per tornar-se a casar o constituir-se com a parella de fet, d’acord ama la legislació específica.

En aquests casos no s’extingirà quan s’acreditin els següents requisits:

- Ser més gran de 61 anys o, en cas que sigui menor d’aquesta edat, cobri una pensió d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa o tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 65%.

- Que la pensió o pensions constitueixin la principal o única font d’ingressos. S’entén que la pensió p pensions de viduïtat constitueixen la principal font d’ingressos quan el seu import anual sigui com a mínim el 75% del total d’ingressos.

- Que el matrimoni o parella de fet tingui uns ingressos anuals que no superen dues vegades l’import, en còmput anual, del salari mínim interprofessional.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS