Soc jubilat, puc fer treballs des de casa?

14-10-2016Meneame

Soc jubilat, puc fer treballs des de casa?

Com a regla general la percepció de la pensió de jubilació és incompatible (LGSS art.213)

a) Amb tot treball del pensionista, per compte propi o aliè, que doni lloc a la inclusió en algun dels Règims que integren el sistema de la Seguretat Social;

b) Amb el desempenyorament d'un lloc de treball al sector públic (delimitat segons la normativa d'incompatibilitat del personal al servei de les Administracions públiques (L 53/1984 art.1.1.2º).

c) Amb l'exercici dels alts càrrecs (segons la llei d'incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat L 3/2015 art.1).

Sense modificar aquesta regla general el legislador ha anat establint nombrosos supòsits de compatibilitat de la pensió de jubilació contributiva amb l'exercici d'una activitat professional i que es desenvolupen en els següents punt:

1. Compatibilitat de la percepció del 50% de la pensió de jubilació amb qualsevol treball o activitat (el que ha vingut a denominar-se pel legislador la jubilació activa).

2. Complementarietat d'ingressos generats per una activitat per compte propi.

Des de 2-8-2011 la percepció de la pensió de jubilació és compatible amb la realització de treballs per compte pròpia sempre que els ingressos totals anuals no superin l'SMI (durant 2016: 9.172,80 €/any).

Els qui realitzin aquestes activitats econòmiques no estan obligats a cotitzar per les prestacions de Seguretat Social.

Les activitats esmentades, per les que no es cotitzi, no generen nous drets sobre futures prestacions de la Seguretat Social.

3. Activitat per compte propi desenvolupat pels professionals col·legiats.

4. Exercici pel treballador autònom jubilat de les funcions inherents a la titularitat del negoci.

Per tant, dependrà de quina feina i els ingressos que generi el fet de que pugui ser o no compatible jubilació i feina.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS