Estic obligat a guardar el contingut d´un magatzem que m´han de tornar per ordre judicial d´aquí a tres mesos? Ho puc llançar a les escombraries?

13-12-2016Meneame

La llei preveu que, en el cas que s´acordi el lliurament de béns immobles i en el mateix hagi altres béns, es requerirà pel Jutjat a l´executat perquè les retiri en un termini determinat, i si no ho fa, es consideraran béns abandonats a tots els efectes. Normalment, ja es fa constar pel Jutjat que s´han de retirar els béns existents abans que es faci el llançament. Per tant, si s´ha fet aquest advertiment i es deixen béns en el magatzem, aquests passarien a ser propietat seva, i pot fer el que vulgui amb ells.

Miquel Garcias Miquel
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS