L´Escola de la meva filla, m´ha passat dos rebuts el mateix mes, quan en correspon només un, al·leguen que el mes anterior no el van passar, (jo vaig fer transferència bancària). Es pot fer sense avisar?

13-12-2016Meneame

Si li han passat dos rebuts en un mateix mes, haurà de parlar amb l'escola per veure el succeït i en el cas que ja n'hagués abonat un d'ells pot procedir a la seva devolució si ja ha estat pagat, això sí, indicant-l'hi abans a l'administració del centre escolar perquè sigui tingut en compte.

En qualsevol cas, sàpiga que des de l'entrada en vigor de la Llei 16/2009, de serveis de pagament, perquè un creditor concret pugui domiciliar una factura o rebut és indispensable que obtingui dels clients la seva autorització de domiciliació, i que en aquesta es determini l'import que es pot carregar en el compte corrent fixant un límit mínim i un límit màxim. Per això, resulta imprescindible que el creditor demani al client que li torni l'autorització de la domiciliació dels rebuts signada i segellada per ell i l'Entitat Financera corresponent.

En el supòsit que el client no sigui d'acord amb les factures que s'han carregat al seu compte pot sol·licitar la devolució o reintegrament, en aquest sentit el termini varia d'acord amb si el client va atorgar la seva autorització o no i de si va establir un límit a l'import:

1. Si el client no ha facilitat a l'Entitat la seva autorització expressa perquè carreguin al seu compte corrent les factures dels rebuts d'una empresa determinada, té 13 mesos des que va rebre la notificació del càrrec per sol·licitar la seva devolució o reintegrament.

2. Si el client ha facilitat a la seva entitat financera una autorització expressa perquè li siguin carregats els rebuts, només pot sol·licitar la seva devolució o reintegrament en el cas que no hagi indicat l'import exacte i, el mateix excedeixi del que raonablement es podria esperar, per fer-ho tindrà un termini de 8 setmanes des de la notificació.
En conclusió, vostè només pot sol·licitar la devolució de la factura o rebut en els supòsits anteriorment citats; de manera que si va donar la seva autorització indicant l'import exacte o en ella s'establia un import genèric però el càrrec mereix la consideració de raonable o habitual, el client no té dret a sol·licitar la devolució.

Luis Moreno Prat
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS