Si en lloc de muntar una empresa (SL) faig una cooperativa o associació, he de pagar autònoms?

30-12-2016Meneame

Si en lloc de muntar una empresa (SL) faig una cooperativa o associació, he de pagar autònoms?

Com a regla general, estan obligatòriament incloses al camp d'aplicació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) les persones físiques més grans de 18 anys que realitzin de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donin o no ocupació a treballadors per compte aliè.

Subjectes inclosos

Es declaren expressament compresos al RETA:

1. Els treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris.
2. Els qui exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporta l'exercici del càrrec de conseller o administrador, o prestin d'altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseeixin el control efectiu, directe o indirecte, d'aquella.
3. Els socis industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries.
4. Els comuners de les associacions a guanys i els socis de societats civils irregulars, llevat que la seva activitat es limiti a la mera administració dels béns posats en comú.
5. Els socis treballadors de les societats laborals, que posseeixin, almenys, el 50% del capital social.
6. Els TRADE.
7. Els qui exerceixin una activitat per compte propi que requereixi la incorporació en un col·legi professional el col·lectiu el qual no hagi estat integrat en el RETA.
8. Els membres dels Cossos de Notaris i de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, així com els del Cos d'Aspirants.
9. El cònjuge i els parents del treballador per compte propi o autònom per consanguinitat o afinitat fins el segon grau inclusivament i, en el seu cas, per adopció que realitzin treballs de forma habitual i no tinguin la consideració de treballadors per compte [aliè | d'altri]. Per als parents de tercer grau la presumpció és de laboralitat, llevat de prova de la condició de treballadors autònoms.
11. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que percebin ingressos directament dels compradors.
12. Qualssevol altres persones que, per raó de la seva activitat, siguin objecte d'inclusió mitjançant norma reglamentària.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS