El meu marit es va divorciar de la seva primera dona el 2007 i ara està casat amb mi. La pensió de viudetat seria per mi, per la primera esposa o compartida?

18-04-2017Meneame

Pregunta completa: El meu marit es va divorciar de la seva primera dona el 2007, després d'uns 20 anys aproximadament de matrimoni al juliol del 2012 ens vam casar ell i jo. La pregunta és: en cas de defunció del meu marit, la pensió de viudetat seria per mi, per la primera esposa o compartida?

Amb la regulació legal actual, en els casos de separació o divorci, la pensió de viduïtat correspon a qui sigui o hagi estat cònjuge legítim.

Són requisits exigibles perquè el cònjuge separat o divorciat pugui accedir a la pensió de viduïtat els següents:
- No haver contret nou matrimoni, ni haver constituït parella de fet.
- Ser creditor de pensió compensatòria, establerta per haver-li produït la separació o el divorci un desequilibri econòmic, i que aquesta pensió s'extingeixi per la defunció del causant. En el cas que la quantia de la pensió de viduïtat fos superior a la pensió compensatòria, aquella es disminueix fins a aconseguir la quantia d'aquesta última.

Cas especial: separació o divorci produïda abans de l'1 de gener de 2008
Si la separació o divorci es va produir abans de l'1 de gener de 2008, el reconeixement del dret a la pensió de viduïtat no queda condicionat al fet que la persona divorciada o separada judicialment sigui creditora de la pensió compensatòria, sempre que:

- Entre la data del divorci o de la separació judicial (produït abans de l'1-1-2008) i la data de la defunció del causant de la pensió de viduïtat hagi transcorregut un període de temps no superior a 10 anys.

- El vincle matrimonial hagi tingut una durada mínima de 10 anys.

- De manera alternativa: existeixin fills comuns del matrimoni; o tingui una edat superior als 50 anys en la data de la defunció del causant de la pensió.
La quantia de la pensió de viduïtat resultant es calcula d'acord amb la normativa vigent amb anterioritat a l'1-1-2008 (entrada en vigor de la L 40/2007), és a dir, en quantia proporcional al temps viscut amb el cònjuge mort.

La persona divorciada o separada judicialment que hagués estat deutora de la pensió compensatòria no té dret a pensió de viduïtat.

Aquesta possibilitat de reportar pensió és aplicable als fets causants produïts a partir de l'1-1-2008, és a dir, en quantia proporcional al temps viscut amb el cònjuge mort. Quan es compleixen els requisits exposats s'eximeix de la necessitat de ser creditora a la pensió compensatòria per tenir dret a la pensió de viduïtat.

També tenen dret a la pensió de viduïtat les persones divorciades o separades judicialment, encara que no reuneixin els requisits establerts anteriorment, sempre que es tracti de persones amb 65 o més anys, no tinguin dret a una altra pensió pública i la durada del matrimoni amb el causant de la pensió no hagi estat inferior a 15 anys. La pensió es reconeix en els termes previstos amb la normativa vigent amb anterioritat a l'1-1-2008.

Repartiment de la pensió
Separació judicial i divorci. La defunció de l'assegurat genera una sola pensió de viduïtat, l'import de la qual ha de repartir-se entre els diferents beneficiaris en el cas que, després del divorci, el causant hagués contret posterior/és matrimoni/s o constituït una unió estable de fet en els termes exigits, d'acord amb les següents regles:

- En els casos de separació judicial, o en els supòsits de divorci sense pluralitat de beneficiaris, s'aplica la norma general en situacions d'estabilitat matrimonial, conforme a la qual la pensió de viduïtat es percep en el seu import íntegre.

- En cas de divorci amb pluralitat de beneficiaris amb dret a pensió, la pensió es reconeix en quantia proporcional al temps viscut per cadascun d'ells, inclòs el cònjuge, amb el causant. Si de l'aplicació del criteri de proporcionalitat resulta que la quantitat a percebre pel cònjuge supervivent -o per qui, sense ser cònjuge, convisqués amb el causant al moment de la defunció i resultés beneficiari de la pensió en els termes previstos per a les parelles de fet -, sigui inferior al 40% de la pensió, s'efectuen els ajustos oportuns, perquè el seu import aconsegueixi aquest percentatge.

La distribució proporcional de la pensió no s'altera per la defunció o l'extinció de la pensió d'altres beneficiaris, ni tan sols en el supòsit de reducció de les altres pensions per aplicació del mínim garantit del 40%.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS