Segurament em tocarà d´herència la meitat indivisa d´una casa, amb l´altra persona no tinc cap tipus de relació, puc fer servir la casa?

08-05-2017Meneame

A la vista del que comenta, és de suposar que en un futur vostè passarà a ser copropietari per parts iguals d'una casa, juntament amb una altra persona. Aquesta comunitat es regula en el Codi Civil de Catalunya. Pel que fa a l'ús i gaudi de la casa, s'estableix que cada cotitular pot fer-ne ús de la cosa comú, sempre que no perjudiqui els interessos de la comunitat ni els dels altres cotitulars, als quals no pot impedir que en facin ús. En la pràctica, i tractant-se d'un habitatge, pot ser complicat que un dels copropietaris en faci ús exclusiu, sempre que això impedeix l'ús de l'altre. Per tant, es necessitaria un acord entre els cotitulars, que pot suposar haver de pagar una compensació al que no en faci ús. A més, l'administració de la comunitat correspon a tots els cotitulars, acordant per majoria. Si són només dos els cotitulars, qualsevol discrepància pot provocar doncs que no s'adoptin acords. Finalment, comentar que cada copropietari pot disposar lliurament de la seva part en la comunitat, i en cas que la vengui l'altre tindrà dret d'adquirir aquesta altra part per tanteig o retracte. També cada cotitular pot demanar en qualsevol moment la divisió de la cosa comú.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS