Vaig tenir un accident de trànsit, em van atropellar amb la moto i em vaig trencar un braç. Haig de declarar a la renda els diners que l´assegurança m´ha pagat?

29-05-2017Meneame

L'article 7d de la Llei de l'IRPF 35/2006 de 28 de Novembre, regula la seva pregunta i de forma entenedora podem dir que les indemnitzacions percebudes pels perjudicats conseqüència d'un accident de trànsit estaran exemptes de tributar fins a la quantia legal o judicialment establerta.

Que vol dir això? Per tal de fer-ho més entenedor li comento els casos possibles:
Habitualment els accidents es resolen de dues maneres, arribant a un acord d'indemnització extrajudicial, en aquests casos la indemnització està exempta de tributar sempre que l'import de la indemnització no excedeixi de la quantia legalment establerta en el Barem d'Accidents de Trànsit. Si la indemnització és superior a la legalment establerta en l'esmentat barem, tan sols tributarà la part que excedeixi d'aquests límits. Haurem de declarar aquest excés com a benefici patrimonial no de la transmissió de béns, integrant aquest import a la base imposable general i tributarà segons l'escala de gravamen.

En els casos d'arribar a la via Judicial i ens acabin pagant una quantitat, en aquests casos la totalitat de la indemnització, excedeixi o no de la quantia legalment establerta en el Barem d'Accidents, estarà exempta de tributar.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS