En cas de divorci o separació judicial i davant la denegació per sentència judicial de la pensió compensatòria al cònjuge més perjudicat econòmicament, pot aquest cònjuge cobrar viduïtat?

12-06-2017Meneame

A partir de l'1 de gener de 2008 és necessari ser creditor d'una pensió compensatòria per poder ser beneficiari de la pensió de viduïtat, circumstància lògica si pensem que la pensió de viduïtat ve a compensar la pèrdua patrimonial o la font d'ingressos familiar que es produeix amb la mort del cònjuge.

En tot cas, si el divorci o separació és anterior a l'1 de gener de 2008 la pensió de viduïtat no queda condicionat al fet que la persona divorciada o separada judicialment sigui creditora de la pensió compensatòria, sempre que:

1. Entre la data del divorci o de la separació judicial (produït abans de l'1-1-2008) i la data de la defunció del causant de la pensió de viduïtat hagi transcorregut un període de temps no superior a 10 anys.

2. El vincle matrimonial hagi tingut una durada mínima de 10 anys.

3. De manera alternativa:

- existeixin fills comuns del matrimoni;
- o tingui una edat superior als 50 anys en la data de la defunció del causant de la pensió;

També tenen dret a la pensió de viduïtat les persones divorciades o separades judicialment, encara que no reuneixin els requisits establerts anteriorment, sempre que es tracti de persones amb 65 o més anys, no tinguin dret a una altra pensió pública i la durada del matrimoni amb el causant de la pensió no hagi estat inferior a 15 anys. La pensió es reconeix en els termes previstos amb la normativa vigent amb anterioritat a l'1-1-2008.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS