En una reunió de veïns una veïna va dir que no volia ser presidenta perquè ella no era la propietària. Ella sempre ha votat en les reunions que ha assistit, hauria d´haver portat una autorització si no és propietària?

06-06-2017Meneame

Pregunta completa: En una reunió de veïns una veïna va dir que no volia ser presidenta perquè ella no era la propietària. Ella sempre ha votat en les reunions que ha assistit, hauria d'haver portat una autorització si no és propietària? Pot ser que existeixi l'autorització i la gestoria no hagi dit res? No ha de constar en les actes? Gràcies.

La regulació de la propietat horitzontal a Catalunya estableix expressament que l'assistència a les juntes de la comunitat de propietaris correspon als propietaris, qui poden assistir personalment, o bé per representació, que s'ha d'acreditar per escrit. Cal tenir en compte que en els casos de comunitat d'un element privatiu, són els cotitulars qui designen un perquè assisteixi a la junta. I en el cas concret de l'usdefruit, s'entén que els nus propietaris són representats pels usufructuaris, si no hi ha manifestació en contra; només en casos en què s'hagin d'adoptar determinats acords s'exigirà a l'usufructuari una representació expressa. Per tant, en el cas que comenta, tot i que la regla general és que la representació d'un propietari ha de ser per escrit, existeix la possibilitat que es tracti d'un supòsit d'usdefruit.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS