He estat temptat de fer algun comentari pujat de to a les xarxes socials sobre una persona però, m´han dit que puc incórrer en un delicte d´odi. Si manifesto odi cap aquella persona, caic en el delicte d´odi o cometo delicte d´odi perquè aquella persona m´odiarà a mi?

24-11-2017Meneame

Els delictes d'odi i discriminació no ataquen o posen en risc tan sols la seguretat individual, sinó també la col·lectiva, i constitueixen violacions directes dels principis de llibertat, igualtat, dignitat, democràcia, respecte als drets humans i a les llibertats públiques, principis que recullen la nostra Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i els diferents tractats internacionals ratificats per Espanya sobre drets humans. Per això es dirigeixen directament a minar el model de convivència plural i diversa sobre el qual està fonamentat el nostre Estat social i democràtic de dret i els valors que l'inspiren.

Descripció delictes d'odi i discriminació

Per RAÇA i ORIGEN ÈTNIC: Qualsevol actitud o manifestació que suposi afirmar o reconèixer de manera explícita o implícita tant la inferioritat d'alguns col·lectius ètnics com la superioritat del propi col·lectiu.

XENOFÒBIA O PAÍS DE PROCEDÈNCIA: Actitud de rebuig i exclusió de la identitat cultural aliena a la pròpia. Aquesta actitud es dóna quan es rebutja a una persona que ha arribat procedent d'un altre país amb una cultura, tradicions i valors diferents comportant per part del col·lectiu ètnic dominant comportaments, accions i actituds basades en l'antagonisme, rebuig, recel, incomprensió i fòbia.

La discriminació per l'origen nacional és un odi discriminatori motivat per la nacionalitat de la víctima, entesa nació en el seu sentit polític o normatiu que pertany a un Estat.

DISCAPACITAT:
Qualsevol acte discriminatori que es realitza aprofitant-se de la discapacitat de la víctima, qualsevol que sigui: deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials que impedeixi la seva participació plena i efectiva a la societat en igualtat de condicions que la resta.

ANTISEMITISME:
Determinada percepció sobre el poble jueu que pot expressar-se com odi, violència, despreci o animadversió cap aquest col·lectiu. Les manifestacions verbals i físiques poden dirigir-se tant contra persones jueves, contra els seus béns, institucions comunitàries o llocs de culte.

RELIGIÓ O CREENCES: Tractar de manera diferent a les persones o grups per motius de religió o creences. Sentiments contraris a determinades religions: catòlica, islàmica, protestant, budista, ortodoxa...

ORIENTACIÓ O IDENTITAT SEXUAL: Qualsevol comportament que tingui la finalitat o que provoqui l'efecte d'atemptar contra la dignitat, la integritat física o psíquica per raó del seu sexe, gènere, orientació sexual, la identitat de gènere o la identitat sexual sentida de les persones.

IDEOLOGIA: Fets en el que la víctima ho és per la seva ideologia o pertinença a un grup polític.

APOROFÒBIA/EXCLUSIÓ SOCIAL: Accions motivades pel sentiment de rebuig, odi, hostilitat i repugnància envers les persones pobres, desemparades, que no tenen mitjans o recursos i/o que viuen en situació d'exclusió social.

Josep PRAT RIURÓ
ADVOCAT
PRAT SÀBAT ADVOCATS