Si estic cobrant subsidi perquè no tinc el temps cotitzat per pagar atur, quin percentatge he de pagar per medicines?

01-02-2018Meneame

L'aportació dels usuaris i malalts en el pagament dels medicaments varia en funció de diversos paràmetres:

1. Aportació amb caràcter general:
a) Un 60% del PVP per als usuaris i els seus beneficiaris la renda dels quals sigui igual o superior a 100.000 € consignada en la casella de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'IRPF.

b) Un 50% del PVP per a les persones que ostentin la condició d'assegurat actiu i els seus beneficiaris la renda dels quals sigui igual o superior a 18.000 € i inferior a 100.000 € consignada en la casella de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'IRPF.

c) Un 40% del PVP per a les persones que ostentin la condició d'assegurat actiu i els seus beneficiaris i no es trobin inclosos als apartats anteriors.

d) Un 10% del PVP per a les persones que ostentin la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris, amb excepció de les persones incloses en la lletra a).

2. Amb la finalitat de garantir la continuïtat dels tractaments de caràcter crònic i assegurar un alt nivell d'equitat als pacients pensionistes amb tractaments de llarga durada, els percentatges generals estan subjectes a topalls màxims d'aportació en els següents suposats:

a) A un 10% del PVP en els medicaments pertanyents als grups ATC d'aportació reduïda, amb una aportació màxima de 4,24 €. Es consideren també medicaments que compleixen amb les condicions per ser considerats d'aportació reduïda, en tractar-se de medicaments d'elecció en el tractament de malalties greus o cròniques, els que, sense tenir la qualificació d'ús hospitalari, tenen limitada la seva dispensació als pacients no hospitalitzats en els serveis de farmàcia dels hospitals.
Aquesta aportació màxima s'aplica igualment als productes sanitaris inclosos en la prestació farmacèutica pertanyents als grups d'aportació reduïda i a la participació en el pagament a satisfer pels malalts de SIDA dispensats a través de recepta oficial.

b) Per a les persones que ostentin la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris, la renda consignada dels quals en la casella de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'IRPF:
- sigui inferior a 18.000 €, fins a un límit màxim d'aportació mensual de 8,23 €.
- sigui igual o superior a 18.000 € i inferior a 100.000, fins a un límit màxim d'aportació mensual de 18,52 €.
- sigui superior a 100.000 €, fins a un límit màxim d'aportació mensual de 61,75 €.
L'import de les aportacions que excedeixin de les quanties esmentades ha de ser objecte de reintegrament per la comunitat autònoma corresponent, amb una periodicitat màxima semestral.

3. Estan exempts d'aportació els usuaris i els seus beneficiaris que pertanyin a una de les següents categories:

a) Afectats de síndrome tòxica i persones amb discapacitat en els supòsits contemplats en la seva normativa específica.

b) Persones perceptores de rendes d'integració social.

c) Persones perceptores de pensions no contributives.

d) Aturats que han perdut el dret a percebre el subsidi de desocupació en tant subsisteixi la seva situació.

i) Persones amb els tractaments derivats d'accident de treball i malaltia professional.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS