Sóc viudo. Si tinc parella i ens registrem com a parella de fet, perdre la pensió?

09-03-2018Meneame

Contraure nou matrimoni o constituir una parella de fet és causa d'extinció de la pensió de viduïtat per al beneficiari. Com a excepció el nou matrimoni o parella de fet constituïda no extingeix la pensió de viduïtat, mantenint-se el dret a percebre d'aquesta, sempre que concorrin en el beneficiari els següents requisits:

1. Ser major de 61 anys o menor d'aquesta edat, sempre que, en aquest últim cas, tingui reconeguda també una pensió d'incapacitat permanent, en el grau d'incapacitat absoluta o gran invalidesa, o acrediti una discapacitat en un grau igual o superior al 65%.

2. Constituir la pensió o pensions de viduïtat percebudes pel pensionista la principal o única font d'ingressos, entenent-se com tal quan l'import anual de la pensió o pensions representi, com a mínim el 75% del total d'ingressos del pensionista en còmput anual. A aquests efectes, es consideren rendiments computables qualssevol béns i drets, derivats tant del treball com del capital, així com els de naturalesa prestacional.

3. Que els ingressos anuals del nou matrimoni o parella de fet de qualsevol naturalesa, inclosa la pensió o pensions de viduïtat, no superin dues vegades l'import, en còmput anual -amb pagues extraordinàries- del salari mínim interprofessional, vigent a cada moment.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com