Què hauria de pagar per acceptar una donació d´una casa sense ser família?

26-04-2018Meneame

La tributació per l'Impost de Successions i Donacions en cas de donació d'una casa està en funció del valor de l'immoble, aplicant les tarifes de l'impost (fins a 50.000 euros el 7%, l'excés fins a 150.000 euros l'11%; l'excés fins a 400.000 euros el 17%, etc.). Al resultat s'ha d'aplicar un coeficient multiplicador per determinar la quota tributària a pagar. En el seu cas, per no tenir cap parentiu amb el donant, el coeficient seria 2.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com