Si no has fet testament com es reparteix l´herència?

29-08-2018Meneame

Pregunta completa: Si no has fet testament com es reparteix l'herència? El meu pare va morir fa uns mesos i vivia amb la meva mare en una casa, jo sóc el seu fill i tinc una germana. Si ens volem vendre la casa, quina part li correspon a cada un?

Quan una persona mor sense haver fet testament és necessari tramitar una declaració d'hereus abintestat. Aquest pas és el que permet saber quines són les persones amb dret a heretar. Sense aquest pas no poden fer res. Ja que després s'haurà de fer l'acceptació de l'herència.
La declaració d'hereus abintestat l'han d'instar aquelles persones que es creguin amb dret a succeir a la persona difunta, siguin els seus descendents, ascendents, cònjuge o persona unida per anàloga relació d'afectivitat, o els seus parents col·laterals.

Es tramitarà a través d'una acta notarial que s'iniciarà mitjançant un requeriment al notari, a través de la persona que cregui tenir interès legítim en la successió i haurà d'identificar a les persones que consideri que tenen dret a l'herència, i haurà de lliurar-li la documentació corresponent.

També hauran d'acompanyar-lo el dia de la firma a la Notaria dos testimonis que no tinguin interès directe en la successió.

A part de les proves aportades per la persona que creu tenir interès, els notaris poden i solen fer-ho, realitzar indagacions que considerin oportunes per acreditar que les persones que es proposen són possibles hereus, i per tant podrà recaptar informació de registres i autoritats públiques que tinguin arxius o registres relatius a la identitat de les persones o els seus domicilis, també podrà publicar anuncis en el BOE i en els taulers d'anuncis dels Ajuntaments donant publicitat a la tramitació de l'acta per a donar informació publica per si hi ha més persones interessades en l'herència.

Qualsevol persona interessada i que no s'hagi comptat amb ella podrà oposar-se a la declaració d'hereus, presentar al·legacions o aportar documents acreditatius assegurant que també poden ser hereus, sempre fent-ho en el termini d'un mes des de la publicació o última exposició de l'anunci.

Transcorreguts 20 dies hàbils des del requeriment o des de la finalització del termini d'un mes per fer al·legacions en cas d'haver-se publicat anunci, el notari acabarà l'acta en la qual declararà quins parents del causant són els hereus abintestat, expressant les seves circumstàncies d'identitat i els drets que per llei li corresponen en l'herència. En l'acta notarial es fa constar la reserva del dret a exercitar la pretensió davant els tribunals dels hereus els quals no haguessin acreditat el seu dret segons el parer del notari i dels que no haguessin pogut ser localitzats.
Per tant, la declaració d'hereus abintestat consta de dos documents notarials, l'escriptura de l'acta de requeriment i una escriptura de l'acta on es declara la notorietat pretesa, és a dir, quins parents del causant són els hereus d'aquest.

Finalitzada la declaració d'hereus abintestat es podrà procedir a realitzar l'escriptura de l'acceptació d'herència que serà el moment en què els hereus podran disposar i fer el que creguin més convenient.

El que sí que els hi recomano és que es posin en mans de professionals advocats per a resoldre aquest cas seu i estalviar-se temps i diners. En el nostre despatx tenim advocats especialistes en aquests temes tan delicats i apassionants a la vegada.

Josep Prat Riuró
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com