Si la comunitat de propietaris vol instal·lar un ascensor (alçada de 3 plantes) i és imprescindible ocupar part del local dels baixos, la propietat ha de vendre la part obligatòriament?

01-10-2018Meneame

Pregunta completa: Si la comunitat de propietaris vol instal·lar un ascensor (alçada de 3 plantes) i és imprescindible ocupar part del local dels baixos, la propietat ha de vendre la part obligatòriament? Qui fixa el preu? I en aquest cas, cal una escriptura pública nova, revisió de coeficient de propietat i IBI? Quines altres característiques del local canvien? Gràcies.

L'article 553-25.2 del Codi Civil de Catalunya estableix que es pot adoptar per majoria simple els acords referents a la instal·lació d'ascensors, encara que suposi la modificació del títol de constitució de l'edifici i dels estatuts. Això s'ha de complementar amb el que disposa l'article 553-39.2 i 4, en què per aquesta finalitat es pot constituir per la comunitat una servitud permanent, compensant els danys i perjudicis ocasionats. Cal tenir en compte que la Jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre aquest tema, establint aquesta possibilitat d'ocupar part d'un element privatiu destinat a local per a la instal·lació de l'ascensor, imposant una servitud, sempre que aquesta càrrega no suposi una pèrdua de funcionalitat o econòmica de l'element privatiu. Això s'haurà de valorar en cada cas en concret, tenint en compte la viabilitat tècnica de les distintes solucions i els seus costos econòmics, tant per a la comunitat i al propietari directament afectat. Quant al preu a pagar, estarà en funció de la disminució de l'ús del local, i l'ideal seria fixar-lo de comú acord, o bé estar al que determini un pèrit. En el seu cas, s'hauria de veure la seva situació en particular, per poder donar-li una solució més acurada.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCAT
www.pratsabat.com