Si estic de baixa i em finalitza el contracte, puc cobrar alguna prestació?

15-02-2019Meneame

Estic de baixa i em finalitza el contracte temporal, la pregunta és: podré cobrar d'algun lloc mentre estigui malalt? En cas afirmatiu, qui es responsabilitza del pagament, l'empresa o l'OTG? Gràcies.

Quan un treballador estant en situació d'incapacitat temporal (IT) veu extingit el seu contracte de treball continuarà percebent la prestació d’IT però la seva quantia variarà ja que serà la que correspongui a la situació d’atur. Si se li dona l’alta mèdica passarà a la situació d’atur, si reuneix els requisits per a això, i percebrà la prestació per atur contributiva, si bé, evidentment, la seva quantia continuarà sent la mateixa.

Ara bé, del període de percepció de la prestació per atur que li correspongui haurà de descomptar-se, com ja consumit, el temps que el treballador ha estat en situació d'IT, tret que la incapacitat temporal vingui derivada d'un accident laboral o malaltia professional, contingències professionals, en aquest cas no procedeix descomptar del període de la percepció per desocupació el temps que el treballador ha estat en situació d'incapacitat temporal.

El pagament de les prestacions correspondrà a l'INSS o Mútua (segons qui faci el control de les contingències comunes) durant el temps d'IT, a qui haurà de presentar les baixes, i al SEPE, en el període de prestació per atur.

En el cas de que no tingui dret a la prestació d’atur contributiva o s’extingeixi estant encara de baixa la prestació d’IT es percebrà en quantia igual al 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) mensual, exclosa la part proporcional de les pagues extres (430,27 €), abonant-se igualment per la Mútua o l’INSS.

 

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com