Tinc diverses preguntes: quin és el mínim d´anys per llogar un pis i cada quan s´ha de renovar? Es pot pujar segons l´IPC? Els llogaters o l´associació de veïns han de pagar l´IBI?

08-02-2019Meneame

Bona tarda. Tinc un pis per llogar: quan és el temps mínim d' anys de lloguer? I després s'ha de renovar cada any? Es pot pujar segons l' IPC ? Puc fer pagar als llogueters l' IBI? I a l' associació de veïns? Què és més aconsellable? Gràcies.

De conformitat amb l'actual redacció de la Llei d'Arrendaments Urbans, la duració de l'arrendament serà la que lliurement es pacti en el contracte. Això no obstant, si aquesta fos inferior als tres anys, el contracte es prorrogarà obligatòriament per períodes anuals fins que l'arrendament arribi a una duració mínima de tres anys, excepte que els inquilins manifestin la seva voluntat en contra de la pròrroga amb una antelació de 30 dies.

Si arribada la data de venciment del contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada transcorreguts com a mínim tres anys de durada d'aquell, cap de les parts hagués notificat a l'altra, almenys amb trenta dies d'antelació a aquella data, la seva voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà necessàriament durant un any més.

Pel que fa a la renda, aquesta serà la que es convingui en el contracte, i res impedeixi que es pacti que aquella s'actualitzi de conformitat amb les variacions que experimenti l'IPC.

Pel que fa a l'IBI i a les quotes de la comunitat de propietaris, l'obligació legal de pagar aquestes despeses la té el propietari. Això no obstant, no hi ha cap impediment en pactar en el contracte que l'arrendador pugui repercutir-les a l’arrendatari, sempre que es faci per escrit i determinant l'import anual d’aquestes despeses a la data del contracte.

Joan Blanco Ginés
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com